Ngọc Thơ, NV massage, muốn làm quen với các bạn gần xa.Tel. 01208020404